Σημείωση: Ο χάρτης εμφανίζει κατα προσέγγιση το σημείο της τοποθεσίας συλλογής ενός δείγματος.
ανθεκτικό ανθεκτικό
πιθανώς ανθεκτικό πιθανώς ανθεκτικό
ευαίσθητο ευαίσθητο
- -
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...