Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Συγγραφείς: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Δημοσίευση: 2015
Εχθροί: Echinochloa oryzicola
Δραστικές ουσίες: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium


Δραστικές ουσίες:


Δραστική ουσία: bispyribac-sodium - Μέθοδος βιοδοκιμής: whole plant spray bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 30
P5 2012 - 30
P6 2012 - 40Δραστική ουσία: imazamox - Μέθοδος βιοδοκιμής: whole plant spray bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 25
P5 2012 - 55
P6 2012 - 40Δραστική ουσία: penoxsulam - Μέθοδος βιοδοκιμής: whole plant spray bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnFresh_weight_reduction
P1 2012 - 55
P5 2012 - 40
P6 2012 - 40Πίνακας επεξηγήσεων
ref
Πληθυσμός αναφοράς
n
Το σύνολο των ατόμων του δείγματος
Fresh_weight_reduction
Μείωση νωπού βάρους
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...