Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Συγγραφείς: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Δημοσίευση: 2015
Εχθροί: Echinochloa oryzicola
Δραστικές ουσίες: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium


Μηχανισμός ανθεκτικότητας: acetolactate synthase mediated resistance - ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: acetolactate synthase inhibition assay
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΖΥΜΟΥ: potassium phosphate     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ.ΜΟΝΑΔΕΣΠΟΣΟΣΤΑ
P1 2012 229.0 optical density per mg protein
P5 2012 129.0 optical density per mg protein
P6 2012 247.0 optical density per mg protein
P1 2012 115.0 optical density per mg protein
P5 2012 130.0 optical density per mg protein
P6 2012 778.0 optical density per mg protein
P1 2012 6.79 optical density per mg protein
P5 2012 3.89 optical density per mg protein
P6 2012 1.81 optical density per mg protein
P1 2012 6.82 optical density per mg protein
P5 2012 6.54 optical density per mg protein
P6 2012 1.77 optical density per mg protein



Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...