Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Συγγραφείς: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Δημοσίευση: 2015
Εχθροί: Echinochloa oryzicola
Δραστικές ουσίες: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium


Μηχανισμός ανθεκτικότητας: acetolactate synthase mediated resistance - ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: DNA sequencing
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ: ALS Trp574-Leu     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΑ
P1 2012 50.0
P5 2012 50.0
P6 2012 50.0Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...