Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Συγγραφείς: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Δημοσίευση: 2015
Εχθροί: Echinochloa oryzicola
Δραστικές ουσίες: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium
Σημείωση: Ο χάρτης εμφανίζει κατα προσέγγιση το σημείο της τοποθεσίας συλλογής ενός δείγματος.
ανθεκτικό ανθεκτικό
πιθανώς ανθεκτικό πιθανώς ανθεκτικό
ευαίσθητο ευαίσθητο
- -
Εχθρός: Echinochloa oryzicola
IDΕΤΟΣΤΥΠΟΣΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
P1 2012 αγρού Thessaloniki Peripheral Unit Oryza sativa υπαίθρια
P5 2012 αγρού Aitolia kai Akarnania Peripheral Unit Oryza sativa υπαίθρια
P6 2012 αγρού Aitolia kai Akarnania Peripheral Unit Oryza sativa υπαίθριαΈκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...