Γάλανθος - Galanthus

A pesticide resistance database

Καλώς ήλθατε στην Ελληνική Βάση Δεδομένων για την ανθεκτικότητα των κύριων εχθρών της Ελληνικής Γεωργίας στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Ο ΓΑΛΑΝΘΟΣ είναι ένα σύστημα πληροφορικής που αναπτύχθηκε και αποσκοπεί στην υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζανίων και φυτο-παθογόνων μικροοργανισμών, οικονομικά σημαντικών εχθρών, σε κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας.

Η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΓΑΛΑΝΘΟΥ περιλαμβάνει αποτελέσματα από βιοδοκιμές (LC50, IG50, ED50, RF κ.α.), βιοχημικές δοκιμές (ενζυμική δραστηριότητα) αλλά και μοριακές δοκιμές (συχνότητα μιας μεταλλαγής).

Τελευταία νέα 24.09.2019 :: Νέα μελέτη Προστέθηκε η μελέτη 'A four-year survey on insecticide resistance and likelihood of chemical control failure for tomato leaf miner Tuta absoluta in the European/Asian region'. Δείτε τα αποτελέσματα 24.09.2019 :: Νέα μελέτη Προστέθηκε η μελέτη 'Recent evolution and operational impact of insecticide resistance in olive fruit fly Bactrocera oleae populations from Greece'. Δείτε τα αποτελέσματα

Εύχρηστα εργαλεία αναζήτησης αποτελεσμάτων

Απεικόνιση δεδομένων απο τις δοκιμές


Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa